Vurdering av flomreduserende tiltak i Tonstad

Norconsult 29.06.2017:


«Resultater Tiltak 1 (som forutsetter utbedring av Sirakanalen)
Resultatene antyder at utvidelser av elveløpet, dybde og bredde, langs strekningen vist i Figur 7 vil gi tilstrekkelig beskyttelse mot 200-årsflom med klimapåslag»


Med Sirakanalen i nåværende utforming trengs det flomvoller.