Lysbilde1
Lysbilde2
Lysbilde3
Lysbilde4
Lysbilde7
Lysbilde6


60-tallet: Sira-Kvina kraftselskap (SKk) får konsesjon til regulering av Sirdalsvatn med LRV=kote 47,5 moh og HRV=kote 49,5 moh.


80-tallet: SKk får tillatelse til å utvide Tonstad kraftverk (aggregat 5) uten å øke kapasiteten til kanalen mellom Sirdalsvatn og Lundevatn,
selv om alle innenfor systemet er klar over at det innebærer brudd på manøvreringsreglementet. Ved fullt pådrag i Tonstad kraftverk blir vannstanden i Sirdalsvatn ca. 50,5 moh. Flommer blir derfor 5 ganger så hyppige. F.eks. vil en gitt nedbørsmengde gi flom med gjentaksintervall 20 år, mot 100 år gjentaksintervall hvis den konsesjonsgitte HRV hadde blitt overholdt.


Det er særlig de to småkraftverkene langs Sirdalsvatnet som blir rammet, men blir fullstendig ignorert. NVE og OED bryter som regel forvaltningsloven når vi henvender oss dit. Det blir mer og mer tydelig at strategien er at OED skal somle så lenge med saksbehandlingen at flomsikringen av deler av Tonstad er godt igang eller ferdig når de endelig konkluderer, for så å bruke flomsikringen som argument for ikke å gjøre noe med Sirakanalen.


Etter flommen i 2015 blir skandalen avdekket, og det hele blir etterhvert så pinlig for NVE at de i strid med OEDs retningslinjer tar spørsmålet om HRV inn i revisjonssaken for Sira-Kvina utbyggingen (OED sak 2018/2190), og foreslår å fjerne HRV-bestemmelsen. Løsningen er altså ikke å la rette myndighet, NVEs tilsynsavdeling, gjøre jobben sin og sørge for at SKk overholder reguleringsloven. Neida, bukken settes i stedet til å passe havresekken. NVEs konsesjonsavdeling, som indirekte tillot SKk å ignorere manøvreringsreglementet, tar over saksbehandlingen.


2019: SKk (Statkraft og Lyse, eid av staten og landets befolkning sør for Boknafjorden) truer gjentatte ganger sirdalspolitikerne.


SKk i møte med sirdalspolitikere:

"I motsetning til de fleste andre kraftselskap er ikke vi [SKk] sentralisert.
...
Jeg beklager dypt det som skjer [dårlig samarbeidsklima, min kommentar], men samtidig føler jeg meg forpliktet til å si klart i fra,
og gjøre dere oppmerksomme på risikoen [sentralisering av SKk, min kommentar]."


Sirdal kommunestyre bøyer av og fatter vedtak om ikke å mene noe om reguleringen av Sirdalsvatn! En av de viktigste sakene for kommunen de siste årene.


Foreløpig høydepunkt (eller kanskje bunnpunkt) nås ved at NVE kupper en sak OED har til behandling og gir tilsagn om flomsikringsmidler.
Det er vanskelig å se dette som annet enn nok et forsøk på å dysse ned HRV-skandalen. HRV-saken startet som en sak om flomsikring av Tonstad. I 2020 fant NVE plutselig midler til flomsikring av Tonstad, og behandlet saken i ekspressfart, mens OED ikke engang gidder svare på når HRV-saken kan være ferdigbehandlet, men antyder gjennom avisen Agder at det kanskje ikke blir i 2021 heller. Forsvarlig saksbehandling ville vært å avklare HRV-saken først, fordi utfallet der bestemmer hvor omfattende flomsikring det er behov for på Tonstad.


Tonstad har ikke opplevd skadeflom siste 50 år, etter de omfattende reguleringene, og skulle stilt langt bak i den køen. Småkraftverkene står i fare for å bli oversvømt hver høst, men blir ignorert.


Fra OEDs regelverk for tilskudd:
"4.3 Tildelingskriterier - absolutte vilkår
...
- Tilskudd skal i utgangspunktet bare gis til tiltak for å redusere faren for eksisterende bebyggelse... osv."


Grunnen til at dette haster sånn for Sirdal kommune, er at de ønsker å bygge i flomutsatt område, ikke for å beskytte eksisterende bebyggelse.


Hvis SKk hadde blitt pålagt å bygge en Sirakanal i tråd med konsesjonen, ville flomsikringen av Tonstad blitt mye billigere, og hele området rundt
Sirdalsvatn ville automatisk blitt sikret, ikke bare deler av Tonstad. Metoden NVE har gitt sin tilslutning til er en dyr og dårlig løsning, og eneste
årsaken til at det blir gjort på denne måten er at SKk (Statkraft og Lyse) nekter å følge manøvreringsreglementet.
Hvis Norge er en rettsstat blir SKk pålagt å følge konsesjonsvilkårene, og da er flomvollene på Tonstad unødvendige. Den tåpelige terskelen i elva som
samler opp sedimenter må fjernes, men det må den før eller senere uansett.


Er noen interessert i å gjøre noe for å hindre at NVE kaster 20-30 mill. kroner av samfunnets midler på elva, og få gjeninnført lov og orden i Sirdal?